Ván gỗ công nghiệp

Plywood

Ván gỗ công nghiệp

Ván dăm, gỗ dăm (Particle board)

Ván gỗ công nghiệp

Ván HDF

Ván gỗ công nghiệp

Ván MDF